• цица (гл.) во (предл.)
  • цица (гл.) од (предл.)
  • цица (гл.) за (предл.)
  • цица (гл.) на (предл.)
  • цица (гл.) со (предл.)