• побрза (гл.) кон (предл.)
  • побрза (гл.) во (предл.)
  • побрза (гл.) од (предл.)
  • побрза (гл.) со (предл.)
  • побрза (гл.) низ (предл.)
  • побрза (гл.) по (предл.)
  • побрза (гл.) до (предл.)
  • побрза (гл.) на (предл.)
  • побрза (гл.) накај (предл.)
  • побрза (гл.) пред (предл.)