• исползува (гл.) наш (прид.)
  • исползува (гл.) негов (прид.)
  • исползува (гл.) нејзин (прид.)
  • исползува (гл.) солунски (прид.)