• исползува (гл.) за (предл.)
  • исползува (гл.) со (предл.)
  • исползува (гл.) од (предл.)