• зборува (гл.) така (прил.)
 • зборува (гл.) како (прил.)
 • зборува (гл.) само (прил.)
 • зборува (гл.) гласен (прил.)
 • зборува (гл.) многу (прил.)
 • зборува (гл.) тивко (прил.)
 • зборува (гл.) нешто (прил.)
 • зборува (гл.) брзо (прил.)
 • зборува (гл.) малку (прил.)
 • зборува (гл.) отворено (прил.)
 • зборува (гл.) повеќе (прил.)
 • зборува (гл.) полека (прил.)
 • зборува (гл.) толку (прил.)
 • зборува (гл.) вака (прил.)
 • зборува (гл.) веќе (прил.)
 • зборува (гл.) кога (прил.)
 • зборува (гл.) колку (прил.)
 • зборува (гл.) ништо (прил.)
 • зборува (гл.) обично (прил.)
 • зборува (гл.) смирено (прил.)
 • зборува (гл.) сѐ (прил.)
 • зборува (гл.) таму (прил.)
 • зборува (гл.) убедливо (прил.)
 • зборува (гл.) бескраен (прил.)
 • зборува (гл.) благо (прил.)
 • зборува (гл.) бргу (прил.)
 • зборува (гл.) воопштено (прил.)
 • зборува (гл.) гласно (прил.)
 • зборува (гл.) горе (прил.)
 • зборува (гл.) далеку (прил.)
 • зборува (гл.) двосмислен (прил.)
 • зборува (гл.) дебело (прил.)
 • зборува (гл.) детален (прил.)
 • зборува (гл.) илјадници (прил.)
 • зборува (гл.) ко (прил.)
 • зборува (гл.) меѓусебен (прил.)
 • зборува (гл.) милозвучен (прил.)
 • зборува (гл.) мирно (прил.)
 • зборува (гл.) надвор (прил.)
 • зборува (гл.) налутен (прил.)
 • зборува (гл.) наопаку (прил.)
 • зборува (гл.) напразен (прил.)
 • зборува (гл.) најмалку (прил.)
 • зборува (гл.) најмногу (прил.)
 • зборува (гл.) најчесто (прил.)
 • зборува (гл.) одмерено (прил.)
 • зборува (гл.) одред (прил.)
 • зборува (гл.) околу (прил.)
 • зборува (гл.) паметно (прил.)
 • зборува (гл.) повремено (прил.)
 • зборува (гл.) подеднакво (прил.)
 • зборува (гл.) подобар (прил.)
 • зборува (гл.) подобро (прил.)
 • зборува (гл.) поинаку (прил.)
 • зборува (гл.) полугласно (прил.)
 • зборува (гл.) помалку (прил.)
 • зборува (гл.) попусто (прил.)
 • зборува (гл.) потајно (прил.)
 • зборува (гл.) правилно (прил.)
 • зборува (гл.) премногу (прил.)
 • зборува (гл.) притоа (прил.)
 • зборува (гл.) просто (прил.)
 • зборува (гл.) рамноправно (прил.)
 • зборува (гл.) речиси (прил.)
 • зборува (гл.) сега (прил.)
 • зборува (гл.) сериозно (прил.)
 • зборува (гл.) сигурно (прил.)
 • зборува (гл.) слично (прил.)
 • зборува (гл.) сосема (прил.)
 • зборува (гл.) спротивно (прил.)
 • зборува (гл.) танко (прил.)
 • зборува (гл.) течно (прил.)
 • зборува (гл.) тихо (прил.)
 • зборува (гл.) токму (прил.)
 • зборува (гл.) точно (прил.)
 • зборува (гл.) уверливо (прил.)
 • зборува (гл.) утешно (прил.)
 • зборува (гл.) утринава (прил.)
 • зборува (гл.) уште (прил.)
 • зборува (гл.) француски (прил.)
 • зборува (гл.) што (прил.)