• зборува (гл.) тој (зам.)
 • зборува (гл.) нешто (зам.)
 • зборува (гл.) јас (зам.)
 • зборува (гл.) сешто (зам.)
 • зборува (гл.) ми (зам.)
 • зборува (гл.) си (зам.)
 • зборува (гл.) таа (зам.)
 • зборува (гл.) тие (зам.)
 • зборува (гл.) некој (зам.)
 • зборува (гл.) сѐ (зам.)
 • зборува (гл.) таков (зам.)
 • зборува (гл.) ти (зам.)
 • зборува (гл.) штогоде (зам.)
 • зборува (гл.) ви (зам.)
 • зборува (гл.) го (зам.)
 • зборува (гл.) каков (зам.)
 • зборува (гл.) кој (зам.)
 • зборува (гл.) некаков (зам.)
 • зборува (гл.) ние (зам.)
 • зборува (гл.) ова (зам.)
 • зборува (гл.) овие (зам.)
 • зборува (гл.) овој (зам.)
 • зборува (гл.) она (зам.)
 • зборува (гл.) сам (зам.)
 • зборува (гл.) себеси (зам.)
 • зборува (гл.) секаков (зам.)
 • зборува (гл.) сите (зам.)
 • зборува (гл.) ѝ (зам.)