• бие (гл.) во (предл.)
 • бие (гл.) со (предл.)
 • бие (гл.) в (предл.)
 • бие (гл.) од (предл.)
 • бие (гл.) по (предл.)
 • бие (гл.) за (предл.)
 • бие (гл.) меѓу (предл.)
 • бие (гл.) без (предл.)
 • бие (гл.) до (предл.)
 • бие (гл.) на (предл.)
 • бие (гл.) над (предл.)
 • бие (гл.) низ (предл.)
 • бие (гл.) откај (предл.)
 • бие (гл.) помеѓу (предл.)
 • бие (гл.) против (предл.)