цифун м.

цифун (м.)

Ако може да му закуша на месечина, под воденичен цивун, на вренгија. Кај што се дели водата.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)