родилиште ср.

родилиште (ср.)

Само најкомплицираните случаи ги препраќаше во новосадското родилиште.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)