жупан м.

жупан (м.)

143. Стефан Немања (ок. 1168-1196) е велик жупан на Рашка и обединувач на средновековната српска држава на чело со династијата на Немањиќевците.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Во втората половина на XII век, во времето на српскиот жупан Немања143 и бугарските царови Асеновци или Асановци, 144 Византија беше нападната од крстоносците и од разни други непријатели.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
Волкашин уште во 1350 бил жупан во Прилеп, а потоа го зазел и Скопје, а изгледа и Призрен.
„Џебна историја на македонскиот народ“ од Група автори (2009)