ѕин изв.
ѕинѕурка ж.

ѕин (изв.)

Ѕин, ѕин, да можат да си ги најдат своите исфрлени коски, сигурно и со нив ќе ми ѕвечат.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Си ги завиткале во извалкани шамивчиња и — ѕин, ѕин, ми прават.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Куц, куц, одам, ѕин, ѕин, слушам и овој звук уште повеќе ми ја крева лутината.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)