потреби св.
потреба ж.

потреби (св.)

Ако религиозните пропаганди се постараат да му попречат на здружувањето на македонската интелигенција и македонскиот народ меѓу себе, тогаш првото нешто што ќе потреба, тоа е да се образува во Македонија: Едина, Соборна и Апостолска црква, т.е. да се востанови Охридската архиепископија што ќе биде “Архиепископија всеја Македонии”.
„За македонцките работи“ од Крсте Петков Мисирков (1903)
- Дај му го животот, не ти е потребен. - Во него е сѐ.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)
Едно е што ми побара илјада денари што му потребале за да си обезбеди уште една доза од белиот прав.
„Знаеш ли да љубиш“ од Ивана Иванова Канго (2013)