недугав прид.

недугав (прид.)

Господе, си мислам, дали може без лек, така од ништо, да ми оздрават децата. И мислам како недугава.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
Шетам јас , шета и таа со мене. Обете ко недугави.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Луѓето ме гледаат како што се гледа недугав човек.
„Бунар“ од Димитар Башевски (2001)