какао ср.

какао (ср.)

Седнаа под мртво, нераззеленето дрво, потоа прашањето блесна какао истргнат нож од канија: „Таа отиде со ваш пријател?“
„Две Марии“ од Славко Јаневски (1956)
Во салата полна со запотени тела, Глигор и Етхем-паша се гледаа какао стари познајници.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)